Rajarambapu Sahakari Bank Ltd.

INTERNET BANKING (View Only)

Working Hours : 11 AM to 6 PM

अ. नं.

ठेव प्रकार

दि.29/03/2023 पासून नवीन व्याजदर द.सा.द.शे.

चालू ठेव

०. ००%

बचत ठेव

३. ००%

मुदत ठेव

 i

०७ ते २९ दिवस

४. ००%

ii

३० ते ४५ दिवस

४. १०%

iii

४६ ते ६० दिवस

४. ५०%

iv

६१ ते ९० दिवस

४. ५०%

v

९१ ते १८० दिवस

४. ७५%

vi

१८१ ते २७० दिवस

५. ००%

vii

२७१ ते ३६४दिवस

६.००%

viii

१ वर्ष ते २ वर्षे

७. ७५%

ix

२ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्षे

७. ८०%

x

३ वर्ष १ दिवस ते ४ वर्षे

७. ९०%

xi

४ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्षे

८.००%

xii

५ वर्ष १ दिवस ते १० वर्षे

८.००%

Important note :    जेष्ठ नागरिकांकरिता अर्धा टक्के (०.५०%) ज्यादा व्याजदर.