Rajarambapu Sahakari Bank Ltd.

INTERNET BANKING (View Only)

Working Hours : 11 AM to 6 PM

अ. नं.

ठेव प्रकार

दि.01/01/2023 पासून नवीन व्याजदर द.सा.द.शे.

चालू ठेव

०. ००%

बचत ठेव

३. ००%

मुदत ठेव

i

३० ते ४५ दिवस

४. ००%

ii

४६ ते ६० दिवस

४. १०%

६१ ते ९० दिवस

४. २५%

ii

९१ ते १८० दिवस

४. ५०%

iv

१८१ ते २७० दिवस

४. ७५%

२७१ ते ३६४दिवस

५.७५%

v

१ वर्ष ते २ वर्षे

६. ५०%

vi

२ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्षे

७. ००%

vii

३ वर्ष १ दिवस ते ४ वर्षे

७. १०%

viii

४ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्षे

७.२०%

ix

५ वर्ष १ दिवस ते १० वर्षे

७. ३०%

Important note :    जेष्ठ नागरिकांकरिता अर्धा टक्के (०.५०%) ज्यादा व्याजदर.