Rajarambapu Sahakari Bank Ltd.

INTERNET BANKING (View Only)

Working Hours : 11 AM to 6 PM

अ. नं.

ठेव प्रकार

दि.01/08/2023 पासून नवीन व्याजदर द.सा.द.शे.

चालू ठेव

०. ००%

बचत ठेव

३. ००%

मुदत ठेव

 i

०७ ते २९ दिवस

४. ००%

ii

३० ते ४५ दिवस

४. १०%

iii

४६ ते 90 दिवस

६. ५०%

iv

v

९१ ते १८० दिवस

४. ७५%

vi

१८१ ते २७० दिवस

५. ५०%

vii

२७१ ते ३६४ दिवस

६.५०%

viii

१ वर्ष ते २ वर्षे

७. २५%

ix

२ वर्ष १ दिवस ते ३ वर्षे

७. ३०%

x

३ वर्ष १ दिवस ते ४ वर्षे

७. ४०%

xi

४ वर्ष १ दिवस ते ५ वर्षे

७.५०%

xii

५ वर्ष १ दिवस ते १० वर्षे

७.५०%

Important note :    जेष्ठ नागरिकांकरिता अर्धा टक्के (०.५०%) ज्यादा व्याजदर.